1.7.20

विठुराया

वेडी तुझी माया । देवा विठुराया ।
पडतो मी पाया । मायबापा ।।

मन सैरभैर । त्याला नसे ठाव ।
तूच रस्ता दाव । नारायणा  ।।

विनवितो तुला । देवा पांडुरंगा ।
मनातला दंगा । थांबवावा ।।

उजळून जावो । अंतर्बाह्य मन ।
सगुण निर्गुण । एक  होवो ।।

विचारांच्या पुढे । देवा तुझी गती ।
पामराची मती । गुंग झाली ।।


No comments: